تکمیل کارنامه سلامت روان

Rate this post

بنابر بخشنامه وزارت علوم کلیه دانشجویان دانشگاه ها در کلیه مقاطع و همه ورودی ها  موظند تا کارنامه سلامت روان را در سامانه سجاد تکمیل نمایند لذا از دانشجویان ورودی ۹۹۲ درخواست می شود تا حداکثر پایان فروردین به سامانه سجاد که لینک آن در زیر می آید مراجعه کنند و پس از ثبت نام وارد سامانه شده وبه فرم مربوط پاسخ دهند. یک بارثبت نام کفایت می کند.
دوباره خاطرنشان می شود درصورت عدم مراجعه از شرکت در امتحانات محروم می شوید.
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/