مراحل ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

1- مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان (سامانه سجاد) به آدرس https://portal.saorg.ir

2- ثبت نام در سایت و تشکیل پرونده 

3- مطالعه مراحل و مشاهده راهنمای ثبت نام

4- تایید گزینه «با قوانین گفته شده موافق هستم»