راهنما

ردیفعنوانفایلتاریخ بارگزاری
1راهنمای انتخاب واحد بر خطpdf iconفروردین 1400
2راهنمای حذف و اضافهpdf iconفروردین 1400
3راهنمای جامع استفاده از ادوبی کانکتpdf iconفروردین 1400
4راهنمای استفاده از ادوبی کانکت برای اساتیدpdf iconفروردین 1400
5راهنمای پرداخت الکترونیکیpdf iconفروردین 1400