سر فصل ها و سیر ارائه دروس رشته ها در مقاطع مختلف

دکتری
ردیفرشتهسرفصلسیر ارائه دروس
1علوم قرآن و حدیثpdf iconpdf icon
کارشناسی ارشد
ردیفرشتهسرفصلسیر ارائه دروس
1علوم قرآن و حدیثpdf iconpdf icon
2شیعه شناسیpdf iconpdf icon
کارشناسی
ردیفرشتهسرفصلسیر ارائه دروس
1

علوم قرآن و حدیث

pdf icon
2زبان و ادبیات عربیpdf iconpdf icon
3شیعه شناسیpdf iconpdf icon
4فقه و حقوق اسلامیpdf icon