پرداخت اقساط شهریه

دانشجویانی که شهریه خود را به صورت اقساطی پرداخت می کنند ، نسبت به واریز شهریه در موعد مقرر اقدام نمایند، در غیر این صورت دانشکده از همکاری مجدد با آنان معذور می باشد.