کاربرگ های مورد نیاز دانشجویان

ردیفعناوین کاربرگ های مورد نیاز پایان نامه ارشد و رساله دکتریPDFWordتاریخ بارگزاری
1

کاربرگ شماره 1 – طــرح اجمالی

pdf icon اسفند 99
2

کاربرگ شماره 2 – طــرح تفصیلی

pdf icon اسفند 99
3

کاربرگ شماره 3 – کاربرگ پیشرفت کار

pdf icon اسفند 99
4

کاربرگ شماره 4 – درخواست تغییر موضوع یا اساتید

pdf icon اسفند 99
5

کاربرگ شماره 5 – مجوز شرکت دانشجویان مقطع دکتری در آزمون جامع

pdf icon اسفند 99
6

کاربرگ شماره 6 – درخواست اضافه سنوات دانشجویان ارشد

pdf iconاسفند 99
7

کاربرگ شماره 7 – تعهد اصالت اثر

pdf icon اسفند 99
8

کاربرگ شماره 8 – اصلاحیه جلسه پیش دفاع دکتری

pdf icon اسفند 99
9

کاربرگ شماره 9 – مجوز تشکیل جلسه دفاع

pdf icon اسفند 99
10

کاربرگ شماره 10 – اصلاحیه جلسه دفاع پایان نامه ارشد

pdf icon اسفند 99
11

کاربرگ شماره 11 – تأیید مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله

pdf icon اسفند 99
12

کاربرگ شماره 12 – تحویل نسخه های صحافی شده

pdf icon اسفند 99
13

کاربرگ شماره 13 – اجازه چاپ پایان نامه

pdf icon اسفند 99
14

کاربرگ شماره 14 – درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

pdf iconاسفند 99
15

کاربرگ شماره 15 – درخواست مرخصی تحصیلی

pdf icon اسفند 99
16

کاربرگ شماره 16 – تسویه حساب دانشجویان با دانشکده

pdf icon اسفند 99
17

کاربرگ شماره 17 – درخواست صدور گواهی موقت

pdf iconاسفند 99
18

کاربرگ شماره 18 – حذف اضطراری درس

pdf iconاسفند 99
19

کاربرگ شماره 19 – درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی

pdf iconاسفند 99
20

کاربرگ شماره 20 – حذف درس به دلیل غیبت در جلسه آزمون

pdf iconاسفند 99
21

کاربرگ شماره 21 – کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی

pdf icon اسفند 99
22

کاربرگ شماره 22 – انصراف از تحصیل

pdf iconاسفند 99
23

کاربرگ شماره 23 – تعهد رفع نقص مدارک برای دانشجویان

pdf iconاسفند 99
24

کاربرگ شماره 24 – درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد

pdf iconاسفند 99
25

کاربرگ شماره 25 – درخواست مهمان شدن

pdf iconاسفند 99
26

کار برگ شماره 26 – تقاضای وام شهریه کوتاه مدت

pdf iconفروردین 1400
27

کار برگ شماره 27 – تقاضای مرخصی پزشکی

pdf icon

 خرداد 1400
28

کار برگ شماره 28 – فرم پروپوزال دکتری

 

تیر 1400
29

کار برگ شماره 29 – طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

تیر 1400